top of page
• 對象: 平日白天須上班之上班族

• 上課時間:
     週一至週五 晚間七點至十點​                                
     週六及周日 早上九點至十二點

​ 精緻小班讀書會 

bottom of page